Förra mandatperioden motionerade Tomas Östman (m) i kommunfullmäktige som bifölls om att något borde göras åt Olof Palmes Torg. Tomas Östman menade att torget borde göras mer trivsamt, ett grönområde med parkliknande känsla. Nu har stadsbyggnadskontoret gett ett uppdrag om att utarbeta ett förslag till förändring av torget.

Bakgrund: Moderata samlingspartiet är kritiskt mot att grönstrukturen fått spelat liten roll i Sundsvalls stenstads utveckling. Stenstaden är ur grönstruktursynpunkt i många fall torftig. Att utveckla fler grönområden i centrala Sundsvall, är således önskvärt. Synpunkter: Vi vill därför i en motion undersöka möjligheten att utveckla Olof Palmes torg till ett grönområde! Torget har idag enligt "Stadsmiljöprogram för Sundsvalls stenstad" en oklar funktion. Bilar kör nerför Varvsgränd och ut på torget, där en del av dem parkeras. Med anledning av torgets oklara funktion och trista framtoning, framstår torget i dagsläget som centrala Sundsvalls bäst passande område att utveckla till ett grönområde. Förslag till beslut: Moderata samlingspartiet föreslår att kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt stadsbyggnadskontoret att utarbeta ett förlag till ändring i detaljplanen, att utveckla Olof Palmes torg till ett parkliknande grönområde.