På dagens sammanträde i socialnämnden föreslogs en omorganisation av nämnden. Förslaget innebär att nämnden utökas med två platser. Syftet är att bredda kompetens samt öka det demokratiska inflytandet och insynen.

Detta förslag innebär att nämnden föreslår för fullmäktige: att fastställa en ny organisation för socialnämnden, att återkalla uppdragen för samtliga nuvarande ledamöter och ersättare i socialnämnden från och med 2013-09-30, att utse 13 nya ledamöter, varav en ordförande samt en vice ordförande, jämte 13 ersättare för socialnämnden från och med 2013-09-30, att i enlighet med ovanstående beslut revidera antal ledamöter i 8§ socialnämndens reglemente, antaget av kommunfullmäktige 2008-05-26 §359.