Med anledning av Miljönämnden sammanträde idag ifrågasätter moderaterna konsekvensen i ett yttrande till Trafikverket med anledning av ombyggnationen av gamla E4 genom Sundsvall. Mikael Gäfvert (M) oppositionsledare i nämnden påpekade det paradoxala i att begränsa framkomligheten på gamla E4 när man i övrigt påpekar att utveckla och öka tillgängligheten för en levande Stenstad så att centrum kan konkurrera med handelsområdet Birsta.


Här följer hela protokollsanteckningen: 

Protokollsanteckning Miljönämnden 2016-06-08, ärende 1 (MN-2015-00040-4)Med anledning av yttrandet över samrådshandling väg 562 mellan Sundsvalls resecentrum och trafikplats Skönsberg vill vi moderater i Miljönämnden kommentera ärende med följande protokollsanteckning: Vi moderater har i KF yrkat på att behålla fyra filer på väg 562 men har av KF förlorat i votering. Vi är väl medvetna om att Miljönämnden har att arbeta efter KF:s beslut.

Trots detta så vill vi poängtera att Miljönämndens yttrande, likväl Trafikverkets samrådshandling, är inkonsekvent. Det talas om att vägen ska byggas om till stadsgatan som på ett bra sätt knyter samman den gamla stadsmiljön med de nya stadsområdena. Att man i det läget fortfarande ska ha fyra filer mellan Sjögatan och Skepparplatsen är för oss obegripligt.

Den flesta nya fastigheterna kommer att etableras på Norra Kajen och där talar man inte om att fyra filer fungerar som en barriär mot den nya stadsdelen, vilket man använder som argument förbi Bolagsverket och Kasinot. Det andra är att enligt prognos kommer trafikmängden överstiga 10.000 fordon per dygn 2040 (dagens trafikmängder: 26.500 vid Skepparplatsen och 21.500 vid kasinot) samtidigt som man vill begränsa framkomligheten till två filer mellan resecentrum och Sjögatan.

Detta står i motsats till sig själv samtidigt som man talar om tillgängligheten och utvecklingen av Stenstaden. Den paradox som uppstår med nya stadsdelar och framkomligheten till dessa tillsammans med Stenstadens tillgänglighet är att man skapar nya ”barriärer”, vilket motverkar alla de framtida syften man talar om.

För den moderata gruppen i Miljönämnden.
Mikael Gäfvert (M)