-När vi fått ett transparent system för hur skattemedel kanaliseras till stöd till kultur, är det lättare att avväga i och för sig angelägna satsningar inom området mot andra utgiftsområden. Detta lade grunden till att det blev ett gemensamt borgerligt ställningstagande i frågan. Det skriver Bertil Lindström (m), ledamot Kulturnämnden i Sundsvall, i ett yttrande över "visioner om konstens framtid".

Liksom kulturstödet i övrigt präglas det offentligfinansierade stödet till bildkonst, skulptur etc. av brist på transparens. Samma skattebetalare kanaliserar medel till stöd via bl.a. kommun och landsting. Politiska beslutsorgan inom kommun och landsting hamnar i situationer, där den enes insats gjorts beroende av den andras. Intryck skapas av att satsade pengar får stor "utväxling", därför att pengar från andra håll tillförs, när det egna organet tillför pengar. I det här systemet blir det också svårt att utkräva politiskt ansvar.

Är det landstings- eller kommunpolitiker, som är ansvariga för hur avvägningen mellan stöd till ultur (i detta fall konst) avvägts gentemot pengar till sjukvård eller till socialtjänst? De principer för kulturstöd, som tillämpats inom kommuner och landsting innebär stora svårigheter för både medborgarna och för deras företrädare att förstå hur avvägningarna görs mellan kultur och annan angelägen, offentligfinansierad verksamhet.. Landstingets roll bör renodlas till hälso- och sjukvård samt - med nuvarande lagstiftning - kollektivtrafik.

En konsekvens av detta ställningstagande är att vi inte kan bejaka förslag, som bygger på att både kommuner och landsting skall tillskjuta medel. Ställningstagandet ovan innebär inte att vi tar avstånd från alla de förslag, som framställs i aktstycket. Det finns kompetensresurser, som är värda att ta tillvara på ett rationellt sätt och det finns uppgifter, särskilt konstpedagogiska uppgifter, som är angelägna. Däremot är vi tveksamma till att det offentliga skall satsa medel för att den vägen ge vissa konstnärer inkomst, särskilt när urvalsprinciperna inte är vare sig begripliga eller ger förutsägbarhet.

När vi fått ett transparent system för hur skattemedel kanaliseras till stöd till kultur, är det lättare att avväga i och för sig angelägna satsningar inom området mot andra utgiftsområden.