Interpellation till kommunstyrelsens ordförande. Det senaste året har vi vid ett antal tillfällen upptäckt att underlagen för beslut varit bristfälliga eller felaktiga. Felaktiga i den meningen att viktig information undanhållits när beslut skulle fattas.

När beslutet om IP togs informerades kommunfullmäktige om att det skulle kosta 18 milj. kr. Inte på något ställe i handlingarna fanns med att det i själva verket handlade om drygt 22 milj. kr. Det upptäcktes av Strukturfondernas revisorer.

När projektet om det nya scenhuset presenterades sa man att Skanska skulle ge ett bidrag, som senare visades sig vara ett lån, att det var bråttom för att pengarna från Mål 1 var lo-vade och fanns reserverade. Detta visade sig också vara felaktigt. När beslutet om försäljningen av fastighetslokaler togs i juni fanns inga uppgifter om att det fanns ett köpekontrakt upprättat och påskrivet av den presumtive köparen.

Detta hade troligtvis inte ändrat beslutet men om inte det blivit ett överklagande hade vi inte fått vet-skap om dess existens. De här exemplen väcker naturligtvis frågan: Hur många andra beslut är tagna på bristfälli-ga eller felaktiga underlag? Jag vill därför fråga kommunstyrelsens ordförande: Vilken förklaring har Du på att fakta undanhållits nämnder och fullmäktige när viktiga beslut skulle fattas? Vilka åtgärder ämnar Du vidta för att detta inte ska upprepas?