Ewa Back svarar på Bertil Lindströms interpellation angående kommunen, kommunförbundet och företagande. Bertil Lindström ställde tre frågor till Ewa Back bl.a. om Sundsvalls kommun har kontroll över de pengar som kommunen betalar i avgift.

Svar på interpellationssvar från Bertil Lindström (m) om ”Sundsvalls kommun, kommunförbundet och företagande” 1. Sundsvalls kommuns avgift till Svenska Kommunförbundet uppgår i år till 2 421 409 kronor. 2. Sundsvalls kommun utövar via sina kongressombud på Svenska Kommunförbundets kongresser kontroll i form av att kongresserna tar ställning till den senaste mandatperiodens årsredovisningar. Kongressen fattar vidare beslut om förbundets framtida verksam-hetsinriktning och budget.

Svenska Kommunförbundets verksamhet kan mellan kongresserna följas på många sätt: Förbundet presenterar fortlöpande rapporter i många aktuella kommunala frågor. I tidningen Dagens Samhälle kan både förtroendevalda och tjänstemän i kommunen följa verksamheten. Förbundet publicerar ofta pressmeddelanden i aktuella frågor bland annat frågor som förbundets styrelse tagit ställning i. Många av de rapporter och projekt som förbundet tagit fram och driver bidrar till den lokala kommunala verksamhetens utveckling och omvärldsorientering.

Förbundets hävdande av den s.k. finansieringsprincipen (den som beslutar betala) bidrar till bättre förutsättningar för kommunernas ekonomi – och därmed verksamhet. Den intressebevakning som görs av förbundets olika sektioner är också av värde för kommunens verksamhet. 3. Bolaget ”Att Veta” bildades år 2000 av FörenadeKommunFöretag (ägs av förbundet), Lernia, Skandia, Kommunal, SKTF och Metall. Syftet med bolaget var att öka andelen vuxna med gymnasie-kompetens genom att erbjuda kurser, s.k. lärospel, via Internet.

Tanken var att personal skulle kunna studera dels på sin arbetsplats, dels i hemmet. Under 2001 producerades fyra lärospel, året därpå lika många. Personalstyrkan var som mest uppe i ca 50 personer. Sedan 2002 har den gradvis minskat ner till dagens tre personer. Bolaget har hittills producerat 12 lärospel och ytterligare fyra är på väg att läggas ut på webben. Totalt har de fem ägarna satsat 225 Mkr i bolaget. Förenade-KommunFöretagen har av sina vinstmedel satsat 82 Mkr av detta. Ingen satsning har skett via medlemsavgifter till Svenska Kommunförbundet. Idag är alla investeringar kostnadsförda, bolaget har ett rörelsekapital och det finns en marknad för produkterna. Då ytterligare möjligheter för vuxna att få gymnasiekompetens nu finns genom ”Att Veta” samt att inga medlemsavgifter från förbundets medlemmar använts i satsningen, är svaret på fråga 3 Ja.

Ewa Back (s) Kommunstyrelsens ordförande