I en månad har ett intensivt arbete pågått. Hos företagen och näringslivets organisationer. På arbetsplatser och i möteslokaler. På skolor och idrottsanläggningar. I föreningar och organisationer. Och hos sundsvallsborna ute på gator och torg. Arbetet med att skapa en kraftfull manifestation på torget i övermorgon: Lyft Sundsvall, sänk järnvägen!

Det är viktigt att vi ställer upp på torget på torsdag. Redan före årsskiftet fattar Banverket ett avgörande beslut i frågan. Och det beslutet får inte utesluta tunnelalternativet. Det måste fortfarande finnas som en möjlighet. Annars sitter vi fast i kommande hundra år och sannolikt längre. Manifestationen på torsdag handlar om regionens framtid och utveckling. Den handlar om Sundsvalls framtid. Den handlar om din, min våra barns och barnbarns framtid.

Vi måste tillsammans göra vår röst hörd. Så att den tydligt uppfattas av Banverket, av regeringen och av riksdagen. Att bygga en järnvägstunnel genom Sundsvall beräknas kosta 1 250 miljoner kronor. En underfart för bilar och gående kostar omkring 350 miljoner kronor. Båda alternativen bedöms samhällsekonomiskt lika lönsamma. En järnvägstunnel ger dock betydligt större möjligheter för en fortsatt positiv utveckling av Sundsvall.

Tunnelalternativet ger en bättre stadsmiljö för alla som vistas i stan. Det ger förutsättningar att utveckla handeln. Det skapar bättre och tystare boende. Det bevarar och utvecklar den unika Stenstan. Det ger förbättrad luft. Det ökar tillgängligheten och tryggheten i centrala Sundsvall. Järnvägen, som idag skär ett rakt snitt genom centrala Sundsvall, korsas varje dag av 40 000 fordon och 20 000 personer till fots eller med cykel.

När Botniabanan är byggd och Ådalsbanan är upprustad fördubblas tågtrafiken genom Sundsvall. Framförallt sker en kraftig ökning av godstrafiken med tyngre tåg, höjda hastigheter och mera buller. För oss är budskapet enkelt; Gräv ned järnvägen! Och lyft Sundsvall! Med en järnvägstunnel kan det nuvarande spårområdet förvandlas till ett nytt, attraktivt och spännande esplanadstråk. Kvarteren norr och söder om järnvägen förvandlas till en helhet. Nya möjligheter att utveckla centrala Sundsvall uppstår, exempelvis en pendelstation vid esplanaden.

Vi, som verkar för regional utveckling och god livsmiljö vill inte leva med konstgjorda barriärer genom Sundsvall. Vi är värda en bra stadsmiljö. En fortsatt positiv utveckling av kommunikationer, näringsliv och boende är en självklar förutsättning för tillväxt, utveckling och välfärd i Sundsvallsregionen. På torsdag samlas vi på Stora Torget. Klockan 17.08 drar ”Loket” igång. Vi vill att du finns med.

Tillsammans ska vi göra oss hörda. Långt in i maktens korridorer i Stockholm. Och vårt budskap till Banverket, regeringen och riksdagen är enkelt: Bygg ingen hundraårig ”mur” genom Sundsvall. Skapa istället möjligheter för utveckling: Gräv ned järnvägen! Och lyft Sundsvall. För en tystare, tryggare, tillgängligare och trevligare stadskärna! Vi ses på torsdag på Stora Torget!

Ewa Back (s)
Åsa Möller (m)
Lars Persson (fp)
Habib Efatti (v)
Reinhold Hellgren (c)
Hans Brynielsson (kd)
Lars Hillerström (mp)
Sture Larsson, Handelskammaren
Lars G Olsson, Svensk Handel
Rolf Näslund – Svenskt Näringsliv
Tommy Schavon – Företagarna
Bertil Sundberg – Konferensstaden Sundsvall
Jan-Åke Stenström - På Stanbolaget