Rätten att välja skola och förskola är central. Kan föräldrar och elever välja bland ett stort antal olika skolor med olika inriktning och profil förbättras kvaliteten i utbildningen. Ett första viktigt steg är att det går att jämföra olika skolor och förskolor med varandra skriver Mikael Gäfvert(m).

Vänsterpartiet i Sundsvall verkar ha lyssnat på de synpunkter som jag fört fram under 10 år i debatten kring att Sundsvall borde ha en skolkatalog för alla skolor, förskolor och friskolor där varje enhet beskrivs för att föräldrar och elever skall kunna ta ställning till vilken skola de vill välja. Även om Vänsterpartiet anser att ett informationshäfte som beskriver varje enhet kortfattat och endast skall gälla den kommunala skolan har de facto partiet insett att skolor kan vara olika, i och med ställningstagandet för ett informationshäfte som presenterar skolornas olika inriktning.

Utgångspunkten för Vänsterpartiets motion, som jag tolkar det, är att vänstern i Sundsvall anser att föräldrar skall kunna välja skola/förskola till sina barn i och med att man vill visa på den mångfald som finns inom den kommunala skolan. I annat fall vore ett informa-tionshäfte helt överflödigt. I motionen konstateras att man har en god koll på de olika friskolorna/fria förskolornas inriktning.

Det är helt underbart att sundsvallsvänstern har en bättre koll på de fria alterna-tiven än de alternativ som kommunen erbjuder. Det måste innebära att friskolor på ett eller annat sätt attraherar Vänsterpartiet. Oavsett av vilka orsaker man vill ha ett informations-häfte så öppnar ställningstagandet från vänsterns sida för många framtida möjligheter i valfrihetens namn och för ett Sundsvall där invånarna inte stöps i samma form.

Det finns bara två kullerbyttor i vänsterns motion. Kullerbytta 1. Att häftet bara skall dis-tribueras en gång till föräldrarna och det är när deras barn ska börja i förskola eller på en skola. För att skapa en verklig möjlighet för föräldrar/elever bör ett informationshäfte skickas ut till alla en gång per år för ett nytt ställningstagande om i vilken förskola/skola som anses passa bäst.

Det ligger dessutom i vänsterns politik att man kan ångra sig om man valt fel. Kullerbytta 2. Att informationshäftet endast skall presentera de kommunala skolorna och inte alla skolor, kommunala skolor likväl som friskolor. Informationshäftet kommer att skapa en rikedom av olika skolor och främja det pedagogis-ka utvecklingsarbetet samt att ge en bättre skola för alla. En skolkatalog med reell information är ett steg närmare till att den valfrihet som skapar en dynamik i skolornas utveckling tar ett rejält kliv framåt i Sundsvalls kommun och lyfter upp den rikedom av olika skolor som finns i kommunen.

Med vänsterns förslag blir det som vi moderater vill; att föräldrar och elever tar ställning till vilken skola eller förskola som skall få förmånen av att barnen/eleverna valt just deras enhet. En klar och tydlig moderat utveckling i Sundsvalls kommun med hjälp av Vänster-partiet, precis som med motionen om självstyrande grupper som vänster drev igenom tillsammans med den övriga oppositionen.

Frågan som bör ställas, efter vänsterns motion om ett informationshäfte, är hur samarbetet mellan Vänsterpartiet och Socialdemokraterna kommer att utvecklas efter, troligtvis, ett ytterligare nederlag för Socialdemokraterna i sitt samregerande med vänstern. Vi kan bara vänta och se om inte valet 2006 förändrar den politiska kartan i Sundsvalls kommun! Det finns inte mycket att tillägga i Vänsterpartiets motion annat än TACK VÄNSTER-PARTIET!

Mikael Gäfvert (M)