Idag känner många otrygghet inför om man får tillgång till vård och omsorg i tid och under värdiga former när man blir gammal. Vi i Allians för Sundsvall har en gemensam syn på möjligheterna inom omsorgen. Vi anser att vården och omsorgen ska vara solidariskt finansierad och ges efter behov – plånboken får inte styra vem som får vård samt att vården ska öppnas upp för en mångfald av aktörer där den enskilde ska ha stor valfrihet skriver de fyra borgerliga gruppledarna.

Vänsterkartellens maktinnehav har i praktiken gett längre vårdköer, färre äldreboenden, en stagnerande handikapp politik och en nedbantad psykvård. Allt fler revor blottas och välfärdens viktigaste områden urholkas. Flera av dagens problem inom välfärden är akuta och om ingenting görs kommer morgondagens brister vara bestående.

Det vi i Alliansen vill göra i Sundsvall och på riksplanet är att ge större valmöjligheter för Sundsvallsborna, en mer lyhörd äldreomsorg vars fokus är den enskildes behov och önskemål. Vi anser att äldreomsorgen ska vara trygg och värdig, samtidigt som brukarna ges inflytande och självbestämmande.

Genom att släppa in valfriheten kommer nytänkande och utveckling naturligt. Valfriheten gagnar också personalen inom äldreomsorgen som ges större möjligheter till utveckling, karriärvägar och eget företagande. Vi föreslår därför att ett Fritt Val införs inom äldreomsorgen. Fritt Val innebär att den enskilde ges rätt att, efter biståndsbeslut från kommunen, välja utförare efter egna behov och tycke.

Det ska vara enkelt för den äldre att förstå och nyttja och enkelt för det offentliga att hantera Fritt Val. Det ska också vara enkelt för utförarna av välfärdstjänster att ta sig in på marknaden. Det måste samtidigt göras tydligt att den äldre inte avkrävs ett aktivt val för att få hemtjänst.

Den enskildes inflytande ska förutom det fria valet också öka genom att hemtjänstinsatserna görs mer flexibla, allt efter den enskildes behov. Fritt Val inom hemtjänsten ger en ökad grad av personligt anpassad service vilket kan medföra att omsorgstagaren bor kvar längre i eget boende eller på servicehus. Den äldre ska alltså ges utökade möjligheter att påverka utformningen av tjänsten. Hur hemtjänsttimmarna används ska kunna variera från vecka till vecka och bestämmas i samspelet mellan den enskilde och personalen. Kombinationen av Fritt val i hemtjänsten och sänkt skatt på hushållsnära tjänster är viktig.

För den som inte fått del av hemtjänsttimmar genom biståndsbedömning, eller för den som vill komplettera med extra timmar, måste hushållstjänster kunna köpas till rimligt pris. Vanliga hemtjänstinsatser kan även kompletteras med insatserna korttidsboende, dagverksamhet och hemsänd mat. Villkoren för aktörer inom hemtjänsten ska vara långsiktiga, överblickbara och lika för privata, ideella, kooperativa och offentliga aktörer.

En mångfald av utförare ska därför ges utrymme att tillhandahålla hemtjänst enligt brukarnas val. Kvaliteten på äldreomsorgen ska sättas i fokus genom givna kriterier som måste mötas av utförarna. Kontrollen sker genom en auktorisering av utförare antingen genom en kommunal ramupphandling eller genom en kommunal certifiering av utförare.

För att garantera trygghet och kvalitet ska en kommunal kvalitetssäkring genom certifiering av utförare av välfärdstjänster ske. Villkoren för Fritt Val ska vara tydliga och långsiktiga så att stabiliteten och tryggheten garanteras för medborgare och utförare. Fritt Val ska utformas så att en mångfald stimuleras både vad gäller utförarnas storlek och inriktning. Privata, ideella, offentliga och kooperativa aktörer bör, oavsett storlek, kunna ha goda förutsättningar att verka. Vi vill genomföra den kommunala valfrihetsstrategin i två steg.

Det första steget innebär att andelen verksamhet som bedrivs av privata utförare utökas med hjälp av upphandlingar. Upphandling genom entreprenader är en effektiv metod som ger effekt. Genom att inleda med upphandlingar ökar antalet etablerade utförare, vilket lägger en god grund för att genomföra det andra steget – nämligen att införa pengsystem som ger de äldre möjlighet att välja utförare. Äldreomsorgen i Sundsvalls kommun ska vara trygg och värdig, samtidigt som den äldre ges inflytande och självbestämmande. Med större valmöjligheter kommer en mer lyhörd äldreomsorg, vars fokus är den enskildes behov och önskemål.

Magnus Sjödin Oppositionsråd (m)
Lars Persson Oppositionsråd (fp)
Reinhold Hellgren Gruppledare (c)
Hans Brynielsson Gruppledare (kd)