För regeringen är det grundläggande att värna rätten att söka asyl, och få en snabb och rättssäker prövning. Särskilt när det gäller stora grupper som kommer till oss, där många dessutom är minderåriga, är det synnerligen viktigt att mottagandet och prövningen fungerar på bästa sätt skriver de tre moderata debattörerna Bertil Kjellberg, Magnus Sjödin och migrationsminister Tobias Billström.
Sverige står inför många utmaningar. Vi har en åldrande befolkning som kommer att skapa behov inom vården, omsorgen och tjänstesektorn i stort, men också lämna stora luckor efter sig när de lämnar arbetsmarknaden. Till det kommer vårt behov av att förnya svensk arbetsmarknad och göra det möjligt för nya idéer att växa och nya jobb att komma till. Vi måste ständigt vara i rörelse framåt och komma vidare för att inte halka efter eller bli omsprungna av andra mer kreativa länder.

Ett sätt att vitalisera och stärka den svenska utvecklingen är att göra det möjligt för andra att komma hit och bidra med sina kunskaper. Precis som många duktiga svenskar väljer att resa ut i världen och arbeta, ta in nya intryck och bidra till välståndsutvecklingen ska vi välkomna dem som vill berika svensk arbetsmarknad och företagande. För vissa handlar det om cirkulär migration, det vill säga att man reser iväg och jobbar i några år för att sedan återvända hem, för andra blir flytten permanent. Vi har en lång historia av detta i Sverige, både när det gäller de valloner som flyttade till Sverige på 1600-talet och de många svenskar som på 1800-talet utvandrade till Amerika men även erfarenheter från senare tid med en omfattande arbetskraftsinvandring från vårt grannland Finland och från Sydeuropa. En annan del av migrationsområdet rör dem som mer eller mindre tvingas iväg från sina hem.

Nu senast handlar det i första hand om många som lämnar Irak och söker sig till Sverige för att söka asyl och skapa sig ett bättre liv här. Oavsett orsaken till att de kommer hit kan de utgöra ett viktigt tillskott till vårt samhällsbygge och bidra till att göra Sverige ännu bättre. De som kommer hit är oftast starka människor, med drivkraft och ambitioner. Det vore fel att inte ta tillvara deras styrka och förblindas av vissas behov av stöd efter traumatiska upplevelser. Vissa av dem som kommer är ensamma barn och ungdomar och är i särskilt behov av kommuner som ställer upp och tar emot dem.

För regeringen är det grundläggande att värna rätten att söka asyl, och få en snabb och rättssäker prövning. Särskilt när det gäller stora grupper som kommer till oss, där många dessutom är minderåriga, är det synnerligen viktigt att mottagandet och prövningen fungerar på bästa sätt. Om de nyanlända snabbt kan ges besked om framtiden, och komma in på arbetsmarknaden är mycket vunnet för alla. Därför görs nu en förstärkning av Migrationsverket så att det ges bättre förutsättningar att ge ett de asylsökande ett bra mottagande samtidigt som handläggningstiderna hålls korta.

Det handlar om 550 miljoner kronor 2008 och 300 miljoner kronor 2009. För att mottagandet av de ensamkommande barnen ska fungera föreslår regeringen höjda ersättningar till de kommuner som har avtal med Migrationsverket om att ta emot ensamkommande asylsökande barn. Detta för att fler kommuner ska teckna avtal och för att mottagandet ska bli bättre. Schablonersättningarna till kommunerna för att ta emot ensamkommande barn höjs, samtidigt som en fördubbling av den årliga grundersättningen görs under 2007 för att ytterligare stimulera kommunerna att teckna avtal om mottagande. Utöver detta kommer kommunerna framöver även att få ersättning för vård enligt socialtjänstlagen även efter att den unge fyllt 18 år och fram till 21 -årsdagen, under förutsättning att vården har påbörjats före 18 års ålder.

Dessa förändringar ökar barnens trygghet då de så långt det är möjligt kommer att få stanna på ett och samma ställe utan att behöva byta vistelseort eller skola. Kommunerna ges också bättre förutsättningar att planera sin verksamhet. Vissa kommuner har haft synpunkter på ersättningarna för mottagandet. När regeringen nu höjer ersättningarna hoppas vi att fler kommuner ställer upp och tar emot ensamkommande barn. I Sundsvalls Kommun har moderaterna lämnat en motion till kommunfullmäktige om att kommunen ska ställa upp och ta emot barnen. Om varje kommun i Sverige tog emot 3 barn skulle problemet vara löst. Det vore märkligt om inte också den politiska majoriteten i Sundsvall anser att en kommun som Sundsvall kan ta emot ensamkommande barn.

Tobias Billström, migrationsminister (m)
Bertil Kjellberg, riksdagsledamot (m)
Magnus Sjödin, oppositionsråd (m)