Nya moderaterna menar att en god arbetsmiljö i skolorna är en förutsättning för att lärarna ska kunna göra sitt jobb och för att eleverna ska lyckas i sina studier. Därför måste arbetsmiljön i skolorna förbättras och utgöra en självklar del av utbildningspolitiken. Världsdagen för arbetsmiljö, den 26 april, handlade om psykosociala frågor. Låt den dagen bli ett avstamp för en tryggare skola.

Enligt Skolverkets senaste statistik fanns det under hösten 2012 över 5500 grundskolor och över 1300 gymnasieskolor i Sverige. Den fysiska miljön på dessa skolor är i regel god medan den psykosociala miljön alltför ofta uppvisar brister. En god arbetsmiljö är oerhört viktig för skolans anställda.

I den senaste arbetsmiljöundersökningen från Lärarnas Riksförbund år 2011 framkommer ett antal generella problem som påverkar miljön för lärarna negativt och därmed också elevernas studieresultat. Största problemen är brist på tid för planering samt egenutveckling. Dåliga karriärmöjligheter och låg status i samhället nämns också. Lösningar för att möta de här utmaningarna kan tas fram nationellt, men det är på den lokala nivån som åtgärderna måste beslutas och genomföras. På det lokala planet måste arbetsmiljön analyseras regelbundet.

Alliansregeringen har i år avsatt 350 miljoner kronor i statsbidrag till stöd för åtgärder i arbetslivet genom företagshälsovården. Nationellt är ett antal verktyg på väg. En viktig åtgärd är de nya karriärmöjligheterna som regeringen har beslutat om. Till detta anslås 2,6 miljarder kronor fram till 2016, därefter 880 miljoner per år i statsbidrag som ska användas för höjda löner. Det är även oroväckande att hot och våld i skolan ökat. Lärarnas Riksförbunds arbetsmiljöundersökning visar att 16 procent av lärarna upplevt hot och att sju procent utsatts för våld.

Statistik från Arbetsmiljöverket visar att 250 lärare varje år skadas av våld så svårt att de måste sjukskrivas. Liksom för mobbning måste nolltolerans gälla för hot och våld i skolan. Genom en tydlig viljeinriktning och kraftfulla åtgärder på lokal och nationell nivå kan arbetsmiljön i skolorna förbättras. Det ger eleverna större möjligheter att lära sig och det ger lärarna bättre förutsättningar i sin yrkesroll. Världsdagen för arbetsmiljö den 26 april, handlade om psykosociala frågor. Låt den här dagen bli ett avstamp för en tryggare och lugnare skola.

Jörgen Berglund (M) Kommunstyrelsens ordförande Sundsvall
Tomas Tobé (M)Ordförande Utbildningsutskottet
Lena Asplund (M) Riksdagsledamot Västernorrland