Fler europeiska länder behöver ta samma ansvar som det Sverige tar. Att Sverige och Tyskland tar ett stort gemensamt ansvar för att ge asylsökande en fristad för kortare eller längre tid är naturligtvis både rätt och riktigt, men fler länder måste följa efter skriver Eva Lohman (M).

Sverige tar ett stort ansvar för att hjälpa och ge skydd åt flyktningar och asylsökande, inte minst från inbördeskrigets Syrien. Vår långa tradition av humanitet och öppna gränser är någonting vi i grunden ska vara stolta över, vårda och fortsätta ha framöver. Fler än 36 000 syriska medborgare har sökt skydd i Europa sedan krisen började i april 2011. Nästan 8 000 syriska medborgare ansökte 2012 om asyl i Sverige, vilket kan jämföras med 640 under hela 2011.

I praktiken innebär detta alltså en ökning på mer än 1 000 procent. Hittills i år har närmare 4 500 syrier sökt om asyl vilket gör dem till den enskilt största gruppen av asylsökande. En stor del av dessa blir beviljade tidsbegränsade eller permanenta uppehållstillstånd. Sverige tar också ett stort ansvar för att stödja UNHCR och andra organisationer som på något sätt är involverade i det humanitära arbetet på plats i Syrien. Sverige är UNHCRs tredje största bidragsgivare näst efter USA och Japan.

Även detta anser vi moderater är en bra utveckling där Sverige medvetet även ekonomiskt tar ansvaret för att hjälpa och stödja människor på flykt undan krig och förtryck. Fler europeiska länder behöver ta samma ansvar som det Sverige tar. Att Sverige och Tyskland tar ett stort gemensamt ansvar för att ge asylsökande en fristad för kortare eller längre tid är naturligtvis både rätt och riktigt, men fler länder måste följa efter. Att Europaparlamentet och Europeiska Rådet nu har tagit de sista stegen för att anta det gemensamma asylsystemet och höja standarden och den asylsökandes rättigheter visar att vägen nu är öppet mot ett Europa där fler länder tar ett gemensamt ansvar.

Nu måste vi också säkerställa att de europeiska länderna även i praktiken följer upp det nya regelverket. Alla asylsökanden i Europa måste få en rättssäker och likvärdig behandling av sin ansökan. Sverige ligger i absoluta framkanten av det arbetet, nu måste vi se till att övriga länder följer efter. Bara så kan vi hjälpa framtida asylsökare att få den hjälp och det stöd vi som demokratiska, europeiska länder kan och ska ge till människor på flykt från krig, förtryck och förföljelse.

Eva Lohman (M)
Riksdagsledamot