Vår målbild som politiker är att skapa långsiktiga förutsättningar för våra invånares livsvillkor. En central del i det arbetet är att verka för att antalet arbetstillfällen kan öka i regionen. För att människor ska vilja stanna kvar i och flytta till Sundsvall krävs att vi har en väl fungerande arbetsmarknad och tillväxt. Sundsvallsregionens näringsliv ligger generellt sätt lång ifrån marknaden där de i Sundsvall producerade varorna skall avsättas. Effektiva och miljöriktiga transporter och transportsystem blir därför avgörande för det regionala näringslivets konkurrenskraft och för att undvika att arbetstillfällena i regionen minskar.

Petersvik är ett område som ligger mellan ett av Europas största sågverk och pappersbruk och är därtill granne med ett kraftvärmeverk och en industrihamn med industrietableringar. Det är ett väl omdiskuterat område i Sundsvall bland såväl medborgare som politiker. Det finns en bred politisk enighet att använda området för industriändamål och detta manifesterades med antagandet av den fördjupade översiktsplanen för området 2009.

Som det ser ut idag saknar transportsystemet i Sundsvall en effektiv kombiterminal (plats där omlastning av gods mellan väg och järnväg kan ske på ett rationellt sätt). Den nuvarande har för korta spår för en effektiv hantering av gods och ligger mitt inne i staden där andra verksamheter planeras, attraktivt boende och ett resecentrum för bekväma persontransporter. Förutom jobb och tillväxt finns det även en tanke gällande livskvalitet för Sundsvalls invånare. Kan vi flytta trafik från stadskärnan är det positivt för dem som vistas där och det finns även en säkerhetsaspekt kring det hela då Sundsvall är en av de platser i Sverige där andelen farligt gods är störst. Därför vill vi ha bort godshanteringen där den finns i dag då det är direkt olämpligt att hantera farligt gods på denna plats nära bebyggelsen.

Rent allmänt förväntas allt mer gods transporteras med container, som är en internationellt standardiserad lastbärare, och för SCAs del är en utökad containerisering uttalad. Detta oavsett om tryckpappersproduktionen kommer att minska. Vi får hoppas att SCA lyckas i sina ansträngningar att hitta andra konkurrenskraftiga produkter. Bra transportsystem är en viktig komponent för konkurrenskraft vilket således är viktigt för SCAs omställning. På grund av bristerna och avsaknaden av rationella omlastningspunkter i transportsystemen i Sundsvall går onödigt mycket långväga gods idag in och ut på landsväg. Detta är ofta dyrt och miljöbelastande jämfört med om godset kunde gå på järnväg eller transporteras på sjön. Ser samhället till att skapa dessa omlastningspunkter kan mycket långväga gods flyttas från transporter på landsväg till sjö och järnväg.

En mycket stor del av införseln av skogsråvara till SCAs anläggningar Ortviken Tunadal och Östrand går in med bil. Med den här gemensamma satsningen kommer 70 000 långtradare per år att försvinna från de allmänna vägarna i och kring Sundsvall. Genom att vi också anlägger en intern väg mellan Ortviken och den nya containerhamnen kommer transportsträckorna att minska avsevärt. Detta kommer att göra skillnad i utsläpp som påverkar såväl den globala som den lokala miljön. I den nuvarande hamnen i Sundsvall finns inte kapacitet att möta den kommande efterfrågan på hantering av containers, både allmänt och utefter SCAs behov. Därför bygger vi ut hamnen tillsammans med SCA, för jobben, miljön livskvaliteten och säkerheten.

Jörgen Berglund (M)