I dag lever var femte svensk med hjärt-kärlsjukdom, och nästan alla känner någon som är drabbad. Hjärt- och kärlsjukdomar är den allra vanligaste dödsorsaken i såväl Sverige som i övriga världen. Vi kan vara stolta över att den akuta vården för hjärtinfarkt i Sverige håller världsklass. Samtidigt kvarstår stora utmaningar.

Swedehearts kvalitetsregister visar att kvaliteten inom svensk hjärtsjukvård visserligen har ökat mellan åren 2011 och 2014. Samtidigt är spridningen avseende uppnådd kvalitet inom hjärtsjukvården omfattande. Därtill finns det en betydande variation mellan olika landsting/regioner när det gäller dödlighet i hjärtinfarkt i förtid. Det finns även stora skillnader i vården av stroke när det gäller exempelvis tidsfördröjning vid akut omhändertagande. Detta är inte acceptabelt eftersom alla patienter ska ha rätt till en jämlik vård enligt hälso- och sjukvårdslagen.

Regeringen har inga förberedda reformer gällande att utveckla och stärka hjärt- och kärlsjukvården. Detta trots att utmaningarna är omfattande och väl belysta. Det är talande att av de fåtal förslag som uppges vara på väg fram från regeringen till riksdagen gällande folkhälsa, finns det inga förslag specifikt om hjärt- och kärlsjukvården.
Vården ska kunna ta mer av ett helhetsansvar för patienter med hjärt- och kärlsjukdomar. Den svenska hälso- och sjukvården är i dagsläget inte organiserad för att någon ska ta ett helhetsansvar för varje patient med en allvarlig sjukdom. Därför föreslår vi bland annat att en nationell handlingsplan tas fram för att stärka hjärt- och kärlsjukvården. Detta i syfte att säkra hög kvalitet och se till att alla patienter får en likvärdig vård. Det behövs en nationellt samlad högspecialiserad hjärt- och kärlsjukvård för att säkra kvalitet, likvärdighet och kortare väntetider.

I dag finns det brister avseende kontinuitet i kontakterna mellan patient och vårdpersonal. För att öka trygghet och kontinuitet i hjärt- och kärlsjukvården behövs möjligheter till en fast vårdkontakt för dessa patienter, som exempelvis fast läkarkontakt eller fast kontaktsjuksköterska. Vården vid en sjukdom ska vara individuellt anpassad och utformad utifrån individens specifika behov. Ett ökat inflytande för patienter och anhöriga skapar bättre förutsättningar för kvalitet, trygghet och tillgänglighet.

Eva Lohman (M)
Riksdagsledamot Västernorrland
Ann-Britt Åsebol (M)
Riksdagsledamot Dalarna