För ett antal veckor sedan kom Riksrevisionen med skarp kritik mot regeringens sätt att hantera regionalpolitiska satsningar på svindlande 1,5 Miljarder kronor. Kritiken bestod i att det inte fanns instrument för uppföljning, styrning och kontroll av resultat och effekter av gjorda satsningar.

Vi moderater har länge förespråkat en striktare användning av instrumentet regionalpolitiskt stöd. Den bästa regionalpolitik Sverige kan få är ett företagsklimat som ger små och medelstora företag en spelplan där de kan växa och utvecklas. En av de bästa satsningarna för att få en väl fungerande spelplan är att tillgång på riskkapital finns i så god utsträckning att livskraftiga idéer kan utvecklas.

Staten skall inte ge sig in i företagsbranschen med stöd vars enda syfte är att under en kortare eller längre period förbättra arbetsmarknadsstatistiken. Sällan blir projekt livsvariga med riktiga jobb som resultat, att vi har rätt visar med all önskvärd tydlighet Riksrevisionens senaste rapport.

Vi ser gärna att staten förändrar sitt system för att förse marknaden med riskkapital, gärna i enlighet med den finska modellen. Vi skulle även gärna se en modell som bygger skatteavdragsrätt för personer som investerar kapital i riskbolag/tillväxtföretag. Det arbete som teknikparken Åkroken presterat anser vi vara föredömligt. Kopplingen mellan universitet och näringsliv tillika en god marknad för riskkapital tror vi är en av grundbultarna i en tillväxtekonomi.

Vi satsar gärna mer på projekt som Åkroken, detta får ske på de regionalpolitiska åtgärdernas bekostnad. Vi anser det vara betydligt med en ekonomi som på sikt växer sig så stark att den klarar att stå på egna ben, förutsättningarna finns, men så länge regeringen klamrar sig fast vid en förlamande regionalpolitik vars enda egentliga syfte är att hålla ett antal byråkrater med arbete lär vi få vänta länge på den dagen.

Per Wahlberg (m)