KPMG har på uppdrag av Sundsvalls kommuns revisorer genomfört uppföljning av en tidigare revisionsrapport beträffande gator och vägar med tillägg för en bedömning av redovisningsprinciperna. Syftet med granskningen har varit att granska om tidigare föreslagna åtgärder har vidtagits på det sätt som ansvarig nämnd beslutat, säger ordförande i Sundsvalls kommuns revisorer Mikael Gäfvert KPMG har på uppdrag av Sundsvalls kommuns revisorer genomfört uppföljning av en tidigare revisionsrapport beträffande gator och vägar med tillägg för en bedömning av redovisningsprinciperna. Syftet med granskningen har varit att granska om tidigare föreslagna åtgärder avser kommunens gator, broar och belysning har vidtagits på det sätt som ansvarig nämnd beslutat, om vidtagna åtgärder har implementerats inom aktuell förvaltning samt om nämnden har följt upp om vidtagna åtgärder efterlevs och fått avsedd effekt. Ett annat syfte med granskningen har varit att bedöma om det finns tydliga riktlinjer för hur investeringar respektive underhåll ska redovisas samt hur dessa efterlevs och följs upp. Det är viktigt att redovisningsregler och god redovisningssed beaktas så att åtgärder blir korrekt bokförda som investeringar respektive underhåll. Revisionen påpekar i rapporten att underhållet av gator, vägar, broar och vägbelysning i Sundsvalls kommun har varit eftersatta där ekonomiska resurser mer eller mindre har gått till akut underhåll. Nyinvesteringar har heller inte ramkompenserats för framtida drift och underhåll. Fastighetskontorets vägavdelning har tilldelats ett ekonomiskt tillskott i form av ett internlån i syfte att förstärka resurserna till underhåll av gator och vägar samt till gång- och cykelvägar. En inventering av belysningsstolpar har gjorts samt åtgärds- och underhållsplan för beståndet av broar och belysningsplan har upprättats. Utredning av kompetensförsörjningsplanen pågår. Revisionen rekommenderar att fastighetskontoret fastställer tillämpningsanvisningar till redovisningsreglerna samt att gränsdragningen mellan underhåll och investering bör tydliggöras. En annan rekommendation är att investeringar ska ramkompenseras istället för att underhållsåtgärder ska belasta investeringsbudgeten. Slutredovisningar av projekt bör även delges fastighetsnämnden, avslutar Mikael Gäfvert.