Kommunfullmäktige har, sedan år 2005, tilldelat socialnämnden 7 mkr per år för åtgärder som syftar till att finna lämplig sysselsättning och/eller aktiviteter för att minska kostnaderna för socialbidrag för arbetslösa ungdomar säger kommunrevisionens ordförande, moderaternas Mikael Gäfvert. - Revisionen ser allvarligt på att målen inte har följts upp med anledning av extraanslaget och vill dessutom ha ett förtydligande över vad de pengar som blivit över använts till säger Mikael Gäfvert. KPMG har av Sundsvalls kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunfullmäktiges satsning på unga på arbetsmarknaden. Fullmäktige har, sedan år 2005, tilldelat socialnämnden 7 mkr per år för åtgärder som syftar till att finna lämplig sysselsättning och/eller aktiviteter för att minska kostnaderna för socialbidrag för arbetslösa ungdomar. Syftet med granskningen har varit att bedöma om satsningen gett de effekter som kommunfullmäktige åsyftat säger Mikael Gäfvert. - Vår granskning har visat att målen för ungdomsarbetslösheten inte har uppnåtts, även om ungdomsarbetslösheten sjunkit och kostnaderna för försörjningsstödet minskat under perioden 2005 - 2007. För åren 2005 - 2006 har budgeten för dessa åtgärder endast delvis disponerats. Vi utgår från att en närmare analys kommer att göras av resursbehovet och förutsättningarna så att nämndens mål framledes kommer att uppnås fortsätter Mikael Gäfvert. Revisionen anser även att rapporteringen till socialnämnden bör utvecklas så att en tydligare bild av måluppfyllelsen lämnas. Att vissa mål inte alls följts upp ser vi som allvarligt. Vi rekommenderar också att vad som skall följas upp samt hur detta skall ske tydliggörs närmare. Informationen om målen behöver också förbättras. Revisionen har i samband med att rapporten överlämnats begärt förtydligande bl a om hur överskottet har disponerats och om det finns formella beslut om att ungdomshälsan ska disponera viss del av budgeten avslutar Mikael Gäfvert.