En ny resursfördelnings-modell har införts under år 2007 i Barn- och utbildnings-förvaltningen. Såvida vi kan bedöma är modellen väl förankrad i verksamheten säger revisionens ordförande, moderaten Mikael Gäfvert. Vi rekommenderar att modellen bör utvärderas efter viss tid, bl a utifrån de synpunkter som vi fångat upp i samband med intervjuer med skolledare. Den nya modellen infördes samtidigt som det ekonomiska utrymmet minskade kraftigt, vilket har inneburit svårigheter att tydligt redovisa hur stor del av förändringen av tilldelat ekonomiskt utrymme som har orsakats av minskat elevantal respektive den nya resursfördelningsmodellen fortsätter Mikael Gäfvert. Vi anser att processen för planering bör vidareutvecklas för att ge skolledningen mer tidsutrymme att planera för förändringar. Vi finner det angeläget att en ekonomi i balans uppnås. Utifrån vår granskning kan vi konstatera att förvaltningen följer utvecklingen av elevantal för att utreda framtida lokalbehov avslutar revisionens ordförande.