Anmärkningsvärda brister har noterats i socialnämndens verifikationer säger revisionens ordförande, Mikael Gäfvert(m). Enligt Mikael Gäfvert finns det bl.a. verifikat som de egna kostnaderna attesterats och att både program och deltagarförteckning saknas på en rad verifikat. Sundsvalls kommuns revisorer genomfört en granskning av verifikationer avseende resor, utbildning och konferenser vid socialnämnden. Syftet med granskningen är att bedöma om underlagen uppfyller lag om kommunal redovisning och vad som sägs i skattelagstiftning forstätter Mikael Gäfvert. Vid granskningen har det noterats ett stort antal brister, vilket revisionen finner anmärkningsvärt. Bristerna avser bl a: - attest av egna kostnader i tjänsten förekommer. - uppgift om deltagare saknas. - program till utbildningar och konferenser inklusive resor saknas, vilket innebär att det inte är möjligt att bedöma om kostanden hör till verksamheten. - förvaltningschefens förhandsgodkännande av utlandsresor inte kan styrkas. Revisionen rekommenderar socialnämnden att skyndsamt vidtar åtgärder avslutar Mikael Gäfvert.