Enligt kommunallagens bestämmelser ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen för den ekonomiska förvaltningen säger Mikael Gäfvert (m), revisionens ordförande och pekar på att kommunen inte uppnått de finansiella målen. Vi har utifrån den särskilda specifikation som finns i årsredovisningen gällande måluppfyllelsen noterat att en stor andel indikatorer saknar uppgift om målsatta värden. Uppgift om utfallet för år 2007 saknas också för ett betydande antal indikatorer. Under verksamhetsåret 2007 har även revisionen påpekat ett antal brister i både administrativt hänseende likväl som att bl.a. socialnämnden använt öronmärkta extramedel till annan verksamhet utan fullmäktiges vetskap och medgivande avslutar Mikael Gäfvert.