”Riv upp beslutet om fritidsplats till alla med omedelbar verkan,” säger oppositionsrådet Åsa Möller, ”det finns inga argument för att kommunen skall förse alla barn med plats i fritidshem. Det är en verksamhet som skall vara helt efterfrågestyrd, den sociala stimulansen får barnen under sina timmar i skolan. Barnomsorgen har ett beräknat underskott på 8 milj. kr. detta skulle kunna minskas genom att beslutet ändrades.”

” Moderaterna kommer på nästa barn- och utbildningsnämnd att yrka på att: beslutet från 1993 ändras så att det klart framgår att fritidshem är en efterfrågestyrd och därmed behovsprövad verksamhet. Kommunen har skyldighet att tillgodose behoven för de barn som behöver omsorg på grund av föräldrars arbete eller studier eller av andra skäl och det skall vi självklart uppfylla,” fortsätter Åsa Möller ”att erbjuda alla barn, oavsett behov, fritidsplats är en lyx vi inte har råd med.

Barnomsorgen beräknas gå 8 milj. kr. back i år och det borde minska betydligt. Alla barn som börjat skolan får sin sociala träning och stimulans under skoltiden så det finns därför inga argument för en generell rätt till fritidsplats. Det är den här typen av beslut som utarmar ekonomin och på sikt kan kvalitén i skolan äventyras” avslutar Åsa Möller.