Kostnaderna för försörjningsstöd har ökat, prognosen för år 2008 är 92 mkr, d v s + 7,5 % jämfört med föregående år. Budgeten uppgår till 80 mkr, trots att kostnaderna för de senaste 13 åren inte understigit denna nivå, säger kommunrevisionens ordförande Mikael Gäfvert (m). Vi anser att budgeten måste vara realistisk för att fungera som ett effektivt styrinstrument. I annat fall kommer man aldrig att få kontroll på socialbidragen forsätter Mikael Gäfvert. Granskningen visar att det finns brister i systemet för intern kontroll, vilket revisionen ser allvarligt på. Det saknas rutinbeskrivningar samt rutiner för vilka kontroller som ska utföras och hur dessa ska dokumenteras, vilket innebär olika beslut beroende på handläggare. Detta är orimligt avslutar revisionens ordförande, Mikael Gäfvert.