Kommunrevisionen kan konstatera att beslut om besparingar som fullmäktige tagit har inte genomförts fullt ut vid tidpunkten för granskningen och har endast inneburit mindre besparingar för åren 2004 - 2006 säger revisionens ordförande, Mikael Gäfvert (m). KPMG har på uppdrag av Sundsvalls kommuns revisorer genomfört en granskning av om de av fullmäktige beslutade besparingsåtgärderna, avseende åren 2004 - 2006, som faller inom ramen för fastighetsnämnden och stadsbyggnadsnämnden. Syftet med granskningen har varit bedöma om de av fullmäktige beslutade åtgärderna har genomförts, fortsätter Mikael Gäfvert. Vi kan utifrån vår granskning konstatera att åtgärder vidtagits med anledning av fullmäktiges besparingsbeslut. Åtgärderna har dock inte i samtliga fall genomförts fullt ut vid tidpunkten för vår granskning och har endast inneburit mindre besparingar för åren 2004 - 2006.