Socialnämnden klarar inte de lagstadgade utredningstiderna varför nämnden bör vidta åtgärder för att säkerställa att utredningar genomföras i tid säger revisionens ordförande, Mikael Gäfvert.

I övrigt är vår övergripande bedömning är att kommunen har en organisation för insatser för barn och ungdomar samt rekrytering och stöd till familjehem som kan anses vara ändamålsenlig utifrån uppdraget fortsätter Gäfvert. - Det bör dock uppmärksammas att organisationen innebär att ett stort antal aktörer är involverade, vilket ökar riskerna för att kvalitetsbrister uppstår i ärendeprocessen och kontakter med berörda. Detta ställer, enligt vår bedömning, stora krav på intern kommunikation och tydliga riktlinjer och rutinbeskrivningar för att säkerställa kvaliteten i verksamheten avslutar Mikael Gäfvert.