I november 2000 beslutade kommunfullmäktige att gå in som projektägare för en utbyggnad av Idrottsparken. Kommunens andel skulle vara 18 milj. kr likaså skulle Norrporten bidra med 18 milj. kr och EU:s strukturfonder med lika mycket. Så blev inte fallet. Norrportens andel av Id-rottsparken slutar vid 14 milj. kr. Vad ingen upplyste fullmäktige om var att ersättningen för marken som Norrporten köpt för att bygga kontorslokaler räknade man in i privatfinansiering-en. Kommunen har i praktiken skänkt mark till Norrporten till ett värde av 4 milj. kr. ”Hela förfarandet är upprörande och strider mot alla regler och normer. Kommunfullmäktige har i praktiken blivit grundlurade” säger Åsa Möller moderat oppositionsråd och ledamot i struktur-fondsdelegationen ”hur många andra beslut har fattats av kommunfullmäktige under felaktiga premisser? Vi måste kunna lita på att underlagen i fullmäktige är korrekta, det som skett är en demokratisk katastrof.”

När beslutet om Idrottsparken togs var det mycket tydligt att de kontorslokaler som Norrporten byggde skulle vara klart och tydligt avskärmade från projektet. Vid en s.k. finansiell kontroll som gjorts av Länsstyrelsen i Jämtland visar det sig att så inte skett. Revisorerna skriver: ”Avgränsningen mellan den kommersiella delen som utgörs av bland annat kon-tor och projektet har hanterats och tydliggjorts i ansökan och beslut. Avgränsningen har dock inte fungerat tillfredställande på finansieringssidan och då främst vad gäller den privata finansieringen av projektet IP. Förvaltningsmyndigheten rekommenderas att redovisa detta förhållande för yttrande från strukturfondsdelegationen, då beslut om stöd till projektet fattades under förutsättning att parterna skulle satsa 18 miljoner kronor vardera.” ”Att medvetet ändra eller misstolka ett fullmäktigebeslut så här är en fara för demokratin. Vem ska medborgarna tro på när den folkvalda församlingen blir lurad på det här sättet. För att inte tala om att kommunens redan dåliga ekonomi blivit ytterligare dränerad” avslutar Åsa Möller.