För Moderaterna är den fria aborträtten fundamental: reproduktivt självbestämmande är en grundläggande mänsklig rättighet, och helt avgörande för ett jämställt samhälle. Men då har man också ett ansvar att följa utvecklingen och se till att regelverket fungerar på bästa möjliga vis.

När dagens abortlagstiftning infördes för 45 år sedan handlade varje abort om ett kirurgiskt ingrepp. Idag är 9 av 10 aborter medicinska. Det är en banbrytande utveckling. Nu borde Sverige gå vidare. För den som vill utföra en medicinsk abort i hemmet – självklart med stöd och rådgivning – bör det bli möjligt. De kvinnor som däremot önskar stöd på sjukhus ska naturligtvis fortsatt få det. Målet ska vara att individanpassa vården och stärka kvinnors självbestämmande.

Tack vare stora medicinska framsteg finns idag goda möjligheter att öka många kvinnors självbestämmande och anpassa vården efter individuella behov. Moderaterna presenterar därför idag fyra förslag för en moderniserad abortlagstiftning.

 1. Abort i hemmet via apotek
  Sverige bör ändra lagen så att kvinnor som vill efter konsultation ska kunna hämta ut medicinen på apotek. Därmed kan hela den medicinska aborten genomföras i hemmet. Det stöd och den rådgivning som idag erbjuds ska fortsatt erbjudas, och rätten till hjälp via sjukhus ska fortsatt garanteras. En liknande ordning finns redan i Frankrike och England. En statlig utredning som tar fram ett konkret förslag bör tillsättas omedelbart.

 2. Barnmorskors rätt att utföra abort
  Svenska barnmorskor har en unik roll i mödrahälsovården och deltar redan i behandling i samband med abort. Här finns gedigen erfarenhet att ta tillvara på, vilket också skulle kunna bidra till ökad kontinuitet och trygghet. I den utredning som tillsätts bör också möjligheten för specialiserade barnmorskor att tillåtas föreskriva medicinsk abort övervägas.

 3. Inför en tidsgaranti
  För att på allvar värna rätten att fatta ett beslut om att genomföra en abort måste Sverige få bort köerna. Den stora majoriteten av aborter genomförs tidigt i graviditeten men det är oacceptabelt att enskilda kvinnor ska behöva vänta, inte minst vid tidskritiska situationer. Socialstyrelsen bör därför få uppdraget att kartlägga väntetiderna och därefter ta fram förslag på åtgärder som motsvarar en tidsgaranti.

 4. Mer pengar till forskning
  Världsledande forskning om medicinska aborter bedrivs på Karolinska Institutet i Stockholm. Det gör mycket gott både för Sverige och andra delar av världen. Stödet för denna viktiga forskning behöver öka i samband med att lagstiftningen ändras.