Moderaterna i Sundsvall kan inte acceptera att vi exploaterar den sista orörda delen av vår kust, på land och i hav. Därför kommer vi vid Stadsbyggnadsnämndens sammanträde den 9 mars 2004, avslå ansökan om bygglov stora vindkraftsparker på Björkön säger Tomas Östman, moderat ledamot i nämnden.

Vindkraft har många förtjänster - men lämpar sig bara för småskalig elproduktion. Boverkets rapport och miljönämndens yttrande 2001-02-13, visar att det inte är möjligt att lokalisera vindkraftsanläggningar på Sundskogen 1:1, Sundsvalls kommun utan att skada stora värden, som miljö, friluftsliv, båttrafik och det kustnära fisket.

-En utbyggnad av vindkraftsanläggningar runt Sundsvalls kuster i allmänhet och på Björkön eller på Storgrundet utanför Björkön i synnerhet, bör avvisas, såväl av miljömässiga skäl som ekonomiska och energipolitiska säger Tomas Östman som avslutningsvis säger:

-De kustnära och de attraktiva lägena som finns i Sundsvalls kommun, är en viktig resurs som vi moderater vill bevara och utveckla. Samtidigt som det är viktigt att vi långsiktigt hushåller med kommunens kuster och strandnära områden, är det därförutom också viktigt att vi bevarar och utvecklar - tillgängligheten till dem.