”Efter 40 år har man konstaterat att det miljöfarliga ämnet PCB finns i fönsterfodren i Sport-hallen. Självklart ska detta åtgärdas, men gör då en ordentlig översyn över alla de åtgärder som behöver göras i Sporthallen. Att som nu redovisas göra en panikåtgärd under våren och som-maren blir inte bara onödigt dyrt, det kan också visa sig vara fel åtgärd” säger oppositionsrådet Åsa Möller.

”Sporthallen är rejält nersliten och i behov av upprustning. Att i det läget gå in med en akutåtgärd för något som uppenbarligen varit känt i ett antal år utan att ha en klar bild över vad som behöver göras och vad som är önskvärt att göra vekar både vara dålig planering och ekonomiskt oförsvarbart. Eftersom PCB:n uppenbarligen funnits i många år kan det inte vara så akut att det måste åtgärdas omedel-bart, det måste finnas möjligheter till planering.

Gärdehovs förvaltnings AB borde göra en totalöversyn av Sporthallen innan man sätter igång med enskilda åtgärder. Självklart blir enskilda akutåtgärder betydligt dyrare än att man tar ett samlat grepp över en helrenovering. Hur ska sporthallen utnyttjas i fortsättningen? Vilka behov finns? Vilka resurser har bolaget för öns-kade åtgärder? Detta är frågor man bör ställa sig innan man sätter igång med en förmodligen omfat-tande investering.

Det är också lite märkligt och tankeväckande att inget åtgärdats under tiden kom-munen förvaltade Sporthallen eftersom man uppenbarligen känt till problemet,” fortsätter Åsa Möller, ”man kan undra vad effekterna blivit om man sålt Sporthallen till en privat entreprenör som efter ett halvt år upptäckt att en omfattande miljösanering är nödvändig.”