”Det senaste året har vi vid ett antal tillfällen upptäckt att underlagen för beslut varit bristfälliga eller felaktiga. Felaktiga i den meningen att viktig information undanhållits när beslut skulle fattas. Detta är mycket alvarligt och ett hot mot trovärdigheten och även den demokratiska processen”, säger Åsa Möller moderat oppositionsråd.

”När beslutet om IP togs informerades kommunfullmäktige om att det skulle kosta 18 milj. kr. Inte på något ställe i handlingarna fanns med att det i själva verket handlade om drygt 22 milj. kr. Det upptäcktes av Strukturfondernas revisorer. När det blev offentligt ryckte majoriteten på axlarna.

När projektet om det nya scenhuset presenterades sa man att Skanska skulle ge ett bidrag, som senare visades sig vara ett lån, att det var bråttom för att pengarna från Mål 1 var lovade och fanns reserverade. Detta visade sig också vara felaktigt. När beslutet om försäljningen av fastighetslokaler togs i juni fanns inga uppgifter om att det fanns ett köpekontrakt upprättat och påskrivet av den presumtive köparen.

Detta hade troligtvis inte ändrat be-slutet men om inte det blivit ett överklagande hade vi inte fått vetskap om dess existens. De här exemplen väcker naturligtvis frågan: Hur många andra beslut är tagna på bristfälliga eller felaktiga underlag? Detta är ett allvarligt hot mot den demokratiska processen och mot kommunens trovärdighet och jag kommer att på kommunfullmäktige i september begära en förklaring av kommunstyrelsens ordförande Ewa Back” avslutar Åsa Möller.