Trafikverket utreder möjliga alternativ för en framtida utbyggnad av Ostkustbanan mellan Gävle och Sundsvall, en av Sveriges mest belastade järnvägssträckor.

I nuläget arbetar Trafikverket tillsammans med berörda parter för att ta fram en sammanhållen korridor.

Trafikverket har tidigare tagit fram en förstudie för utbyggnad av dubbelspår på Ostkustbanan mellan Gävle och Sundsvall. Efter att förstudien blev klar hösten 2010 inleddes ett samarbete mellan Trafikverket, Region Gävleborg, landstingen och länsstyrelserna i Gävleborg och Västernorrland samt Gävles, Söderhamns, Hudiksvalls, Nordanstigs och Sundsvalls kommuner, skriver verket på sin hemsida.

Samarbetet var ett pilotprojekt kallat Samordnad planering. I projektet har kommunerna arbetat med att utreda och skapa översiktsplaner för sina respektive områden som länkas samman vid kommungränserna. Den samordnade översiktsplaneringen blev klar 2014 och den gemensamma planeringen ligger nu till grund för en fortsatt utredning i form av Samordnad planering - Del 2.

Viktig länk i järnvägssystemet
Ostkustbanan har en viktig funktion att fylla då den förbinder södra Norrlands kustland med Stockholm och järnvägssystemet i de södra delarna av landet. Utredningen omfattar delen Gävle -Sundsvall som är cirka 22 mil lång och enkelspårig.

Trots att kapacitetshöjande åtgärder har utförts under de senaste åren är Ostkustbanan mellan Sundsvall och Gävle fortfarande hårt belastad.

En sammanhållen korridorlösning
I projektet Samordnad Planering har Ostkustbanan delats in i 12 etapper där flera etapper har alternativa utredningsalternativ (korridorer). I Samordnad planering - Del 2 är nu det övergripande målet att kunna presentera en enda sammanhållen korridor för dubbelspåret hela vägen mellan Gävle och Sundsvall. Detta ska uppnås genom att de etapper som har alternativa möjliga korridorer ska samrådas med berörda parter och efter samrådet tar Trafikverket ett beslut om val av lokalisering.

För övriga etapper, där enbart en möjlig korridor finns för en framtida utbyggnad av dubbelspår, blir nästa steg att ta fram en Järnvägsplan med planförslag. Innan planförslaget kan tas fram ska byggnation av aktuell etapp vara finansierad i den nationella transportplanen.

På sträckorna Sundsvall-Dingersjö och Dingersjö-Njurundabommen har Trafikverket redan påbörjat arbetet med framtagande av planförslag, då dessa etapper är finansierade i Nationell transportplan 2014-2025. Övriga tio etapper är inte finansierade i Nationell transportplan 2014-2025, avslutar Trafikverket.