Banverket försöker med odemokratiska diktat skrämma demokratiskt valda politiker till tyst-nad. Det är anmärkningsvärt att tjänstemän på ett statligt verk genom hotfulla ordalag för-hindrar demokratiskt valda politiker att driva opinion för en rättfärdig sak. Detta säger idag moderaternas riksdagsledamot Bertil Kjellberg när han läst i media om Banverkets brev till Sundsvalls kommun.

– Varje vald politiker är i sin fulla rätt att på olika sätt försöka påverka makthavarna att ändra åsikt. Att sedan regionchefen vid Banverkets mellerst region har en annan åsikt i frågan hör inte hit säger Bertil Kjellberg. – Det är märkligt att när staten gör en satsning på totalt 18 miljarder kronor så är man inte beredd att från statsmakterna satsa det i detta sammanhang småbelopp för att eliminera det allvarliga miljöpro-blem genom Sundsvall som hela projektet medför fortsätter Kjellberg

– Kostnaden för en nedgrävning av järnvägen genom Sundsvall är mindre än 5 % av den totala kost-naden för Botnia- och Ådalsbaneprojekten. Det är därför anmärkningsvärt att man planerar att starta Norrbotniabaneprojektet utan att på acceptabelt sätt slutfört nuvarande projekt. All infrastruktur ut-byggnad måste präglas av ett systemtänkande så att vi får en total trafiklösning som fungerar. Vi kan inte se infrastruktursatsningar som tillfälliga utspel bara för som i detta fall säkra regeringens maktutövande avslutar Kjellberg.