Pensionssystemet har resulterat i högre pensioner än det gamla ATP-systemet och visat sig stå emot både finanskris och lågkonjunktur. Alliansen har därtill visat att det går att sänka skatten ansvarsfullt och samtidigt förstärka välfärdens kärnområden i en tid av ekonomisk oro. Därför betalar Sveriges pensionärer lägre skatt i dag än för sju år sedan.

Både moderater och socialdemokrater insåg de brister som fanns i det gamla ATP-systemet och slöt tillsammans upp bakom det nya. Fem partier i riksdagen bedömde att det tidigare systemet var ohållbart och kostsamt. Systemet tog inga hänsyn till samhällsutvecklingen, med faktorer som tillväxt, sysselsättning och medellivslängd. Om ATP-systemet hade överlevt in på 2000-talet hade pensionsavgifterna behövt höjas upprepade gånger och kostnaderna tillfallit framtida generationer.

En viktig förutsättning för pensionssystemets långsiktiga hållbarhet är att politiker samarbetar över såväl parti- som blockgränser. För att ett system ska vara hållbart över generationer måste fokus vara långsiktighet. Därför är det anmärkningsvärt när Stefan Löfven (S) menar att premiepensionen bör slopas. Detta skulle enligt Pensionsmyndigheten leda till att dagens 20- och 30-åringar berövas 1000-2000 kronor i lägre pension varje månad. Kortsiktiga utfästelser av detta slag som överlämpar kostnaderna på kommande generationer visar tydligt på vikten av samarbete och långsiktighet gällande våra pensioner. För att säkerställa att systemet fortsätter att fungera på bästa möjliga sätt har Regeringen tillsatt ett flertal utredningar för att stärka och göra pensionssystemet mindre känsligt för konjunktursvängningar.

I detta ingår också att se över den så kallade bromsen och hur denna kan optimeras. Vi moderater har tillsammans med våra vänner inom Alliansen sänkt skatten på pensioner fyra gånger och gör det ytterligare en gång den 1 januari 2014. Alliansens målsättning är att alla pensionärer ska få möjlighet till en tryggare vardag med ökade marginaler. När det femte steget träder i kraft nästa år kommer 99 procent av alla pensionärer över 65 år få behålla cirka 500 kronor eller mer i månaden av sin pension.

Med de fem skattesänkningarna stärks pensionärernas ekonomi sammantaget med närmare 8 800 kronor per år eller strax över 700 kronor per månad. Sett över de senaste sju åren kommer skattelättnaderna för pensionärerna att uppgå till 16,45 miljarder kronor. Vi ser ett fortsatt behov av ytterligare stimulanser för fler i arbete och då pensionsnivåerna påverkas av antalet personer i arbete är det särskilt viktigt att göra det mer lönsamt att arbeta. Ju fler som arbetar, desto bättre för pensionernas utveckling.

Eva Lohman(M)
Riksdagsledamot